•  
 • Import na objednávku

Import na objednávku

Import na objednávku

Import spotrebného tovaru

 • Definovanie požiadaviek a kritérií odberateľa (špecifikuje odberateľ).
 • Oslovenie a výber dodávateľov (2a2 Trade).
 • Overenie technickej dokumentácie a súladu s EU legislatívou (2a2 Trade).
 • Vyjednanie finančných podmienok s dodávateľom (2a2 Trade).
 • Príprava prehľadnej cenovej ponuky (2a2 Trade).
 • Zabezpečenie importu tovaru (2a2 Trade).

Import výrobných liniek a technológií

 • Zadefinovanie vstupných a výstupných parametrov, funkcií a iných kritérií (špecifikuje odberateľ).
 • Príprava prezentačnej a technickej dokumentácie na oslovenie potenciálnych dodávateľov (2a2 Trade).
 • Konkurzné konanie pre zrealizovanie zákazky a selekcia dodávateľa (2a2 Trade v spolupráci s odberateľom).
 • Overenie technickej dokumentácie a súladu s EU legislatívou (2a2 Trade).
 • Vyjednanie finančných podmienok s dodávateľom (2a2 Trade).
 • Príprava prehľadnej cenovej ponuky pre odberateľa (2a2 Trade).
 • Dohľad nad realizáciou a technická komunikácia medzi dodávateľom a odberateľom (2a2 Trade).
 • Zabezpečenie importu technológie (2a2 Trade).

 

 • V prípadne záujmu zabezpečíme aj dodávku výrobných liniek a technológií vyhotovenú na mieru podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.